Shola Allyson Temisan Lyrics

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Shola Allyson Temisan Lyrics

Ibukun orun ni ma a rigba oju ire nma ri o

Ma a rin ire ma fadun sóla emi a firorun saye mi

Bóti wu ko ri ma mori dele ile ire adun a’toro

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

 

Ibukun orun ni ma a rigba oju ire nma ri o

Ma a rin ire ma fadun sóla emi a firorun saye mi

Bóti wu ko ri ma mori dele ile ire adun a’toro

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

 

 

Ile aye yi o kun fun ji jeje mode mo de ba ja

Wen wen mo ke ija mo ba abi ki lomo se t’o firi ja

Atiwa ateyin ko rorun rara ohun to fi ya je ni lo pon ni loju

iIya o ye ye kómo je lógbomo sanle

Mo mona mi pon mo rin titi ti ase oba ok emo ohun ma a da

Lófi mu mi rinna ti mo gba debi eni to nigba lóseto aye mi

Mo rin rin titi mo déle ire

 

Ibukun orun ni ma a rigba oju ire nma ri o

Ma a rin ire ma fadun sóla emi a firorun saye mi

Bóti wu ko ri ma mori dele ile ire adun a’toro

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

 

Bi mo ti n rin rin mi ninu aye oju mi rowo mo rayo

Mo ringbara mo ringboro mo rina titi sugbon oju inu mi móhun tón wa

Mo sa mo nigba yen pe ona kan wa ona t’deda se lojo sile

Ona tin ma rin tin ma sola otito, iye imole

Morina imole témi san sire eleda orun ló yo mi lofin

Imole mi tan te mi san sire

 

Ibukun orun ni ma a rigba oju ire nma ri o

Ma a rin ire ma fadun sóla emi a firorun saye mi

Bóti wu ko ri ma mori dele ile ire adun a’toro

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

 

 

Ibi mo n re ibi ayo ni mio mo oruko ti n ba pe be

Be ibi mumu se ileri loje mi o le sina rara emi orun to mi

Awon angeli ntun ‘be se demi bi mo tile diju emi o le sina

Ma de be dandan ko le ye rara ni won igba ti mo to ona imole

Ileri a se bo ti le wu ko ri

Motenu more o mo rire mu

Te mi san si re temi

 

Ibukun orun ni ma a rigba oju ire nma ri o

Ma a rin ire ma fadun sóla emi a firorun saye mi

Bóti wu ko ri ma mori dele ile ire adun a’toro

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

Motenu more o mo ri mu

Te mi san si re o temi (ma) san o

 

ma san o

 

Labari mi ma re o eni tona imole ko ni sina lailai

Motenu more o mo ri mu te mi san si re temi ma san o

 

Eni ténu mo re a rire gba eni boju woke koni ri tiju lailai lailai

Motenu more o mo ri mu te mi san si re temi ma san

 

Labe bótiwu kori eleda kii doju tini tenu more o kórire gba o

Motenu more o mo ri mu te mi san si re temi ma san

 

Mo ténu more o mo ri mu temi san sire emi o ni rehin lailai lailai

Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san o

 

Ire niwa ire leyin ire ni koko ire ni gba a ba ire ni temi gbangba a se be

Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san o

 

Emi tenu mo ire, Igbin mi ténu mo gi ire, o gun, mo tenu more o mo rire mu ni temi

Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san

 

Baba imole lo to mi imole tan sona mi mo rire mu mo rire gba a ba mi kale

Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san

 

Temi san sire

Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san

 

Shola Allyson Temisan Lyrics

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Leave a Comment